วัดคีรีวันต์ นครราชสีมา

วัดคีรีวันต์ นครราชสีมา (24 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
วัดคีรีวันต์

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ บ้านปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๓๒๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๙๒๕ เล่มที่ ๖๐ หน้าที่ ๒๕ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประวัติความเป็นมาของวัด ประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๐ ในอดีตวัดนี้เคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน ตั้งอยู่ที่ บ้านปากช่องต. ขนงพระ อ. จันทึก จ. นครราชสีมาในระหว่างช่วงเขาดงพญาไฟ (เย็น) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ทำการหักล้างถางพง เพื่อประกอบการทำไร่ ในระหว่างนั้นการคมนาคมยังไม่เจริญมีเพียงทางรถไฟผ่านแห่งเดียวเท่านั้น มีผู้คนมาอยู่อาศัยเป็นส่วนน้อย เพราะกลัวเจ็บไข่ได้ป่วยจากไข่มาลาเรีย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ไข้ป่า” ครั้นต่อมามีคนเข้ามาอยู่อาศัย กันมากขึ้น นายผิว นางผง(ไม่ปรากฏนามสกุล) ก็เลยยกที่ดินในส่วนที่เป็นที่ดินของตนให้เป็นที่พำนักสงฆ์
เพื่อสะดวกในการทำบุญ วัดนี้จึงได้ทำการก่อสร้างมาเรื่อย ๆ และบูรณะซ่อมแซมมาโดยลำดับและมีพระคณาจารย์ จากถิ่นต่าง ๆ ธุดงค์มาเข้าพักอยู่อาศัยเพื่อมาอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน หรือมารักษาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน ตามที่ได้อาราธนานิมนต์ไว้ ซึ่งตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่พอจะจำได้และมีหลักฐานที่ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เดิมวัดนี้ชื่อว่า วัดบ้านปากช่อง ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดคิรีวันต์ (ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๒- ๒๔๘๔) และ  เพี้ยนมาเป็น วัดคีรีวันต์
ในปัจจุบัน นามเจ้าอาวาส
๑. พระครูเกษตรสีลาจารย์ (กัณหา สุจิตฺโต) ปี พ.ศ.๒๔๗๒ ถิ่นกำเนิดจังหวัดศีรสะเกษ
๒. พระอาจารย์มณี ญาณวโร ถิ่นกำเนิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. พระอาจารย์บุญ เกสโร ถิ่นกำเนิดจังหวัดสระบุรี
๔.พระอาจารย์สา วิสารโท ถิ่นกำเนิดจังหวัดศีรสะเกษ
๕.พระอาจารย์ชะลอ ชุติปญฺโญ ถิ่นกำเนิดจังหวัดสระบุรี
๖.พระครูวิมลคีรีเขต(พระอาจารย์มล วิมโล) ปี พ.ศ.๒๔๘๒-๒๕๐๐ ถิ่นกำเนิดจังหวัดร้อยเอ็ด
๗.พระครูอุดมคีรีวันต์ (พระอาจารย์เยี่ยม มโหธโร) ปี พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๓๗ถิ่นกำเนิดจังหวัด บุรีรัมย์
๘.พระเมธีสุตาภรณ์ (ดร.พระมหาเหมือน อุปมงฺกโร,ป.ธ.๙.พ.ม.,Ph.D.) ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ถิ่นกำเนิดจังหวัดนครราชสีมา