วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร

วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร (14 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
วัดพิชัยญาติการาม 

หรือ วัดพิชัยญาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ

บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เขตคลองสาน เดิมเป็น วัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์

เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษาได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 - 2375 ในรัชกาลที่ 3

เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ

กระเบื้องสีและหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีนซึ่งเป็นแบบพระราชนิยม ในสมัยนั้น

เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้วได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า

"วัดพระยาญาติการาม" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เป็น "วัดพิชยญาติการาม"

หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า "วัดพิชัยญาติ"