วัดมงคลสวัสดิ์

วัดมงคลสวัสดิ์ (13 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

ประวัติวัดมงคลสวัสดิ์

วัดมงคลสวัสดิ์ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูพิศาลพรหมจรรย์ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึงองค์ที่ 5 ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดซากนิมิตวิทยา เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 28 ไร่ จากธนบดีเศรษฐีณีผู้ใจบุญ คุณยายเม้า นามสกุล สุขขา บริเวณใกล้กับวัดดั้งเดิมของวัดหนองซ้ำซาก ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “หมู่บ้านวัดรั้ง”
พระครูพิศาลพรหมจรรย์ และคณะศิษย์ 5 รูป อาทิเช่น พระครูวิสาลธรรมทัศน์ เจ้าอาวาสวัดหนองเขิน พระอาจารย์เบ็ญจะ เจ้าอาวาสวัดมงคลสวัสดิ์ องค์ปัจจุบัน ไปปักกลด ปฏิบัติธรรม มีการทำวัตรเช้า เย็น และมีการสร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ เป็นที่จำวัด สร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ มีอุบาสก อุบาสิกา มาปฏิบัติธรรม มาจำวัด เป็นที่เจริญศรัทธาของสาธุชนโดยทั่วไป ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณท่าน เป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความสันโดษ มีศีลจรรยาวัตรอันงดงาม เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งใกล้และไกล
ในปี 2535 ท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานสร้างพระมหาเจดีย์ (มหาเจดีย์ปุณณสีโล) ได้มีศรัทธาจากสาธุชนมา สนับสนุนมากมาย จนใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งยังขาดการตกแต่งภายในใส่กระจก ปูพื้น และอื่น ๆ ท่านได้ละสังขารทิ้งไว้แต่ความรักเคารพอาลัยแก่ลูกศิษย์ทั่วไปในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 รวมสิริอายุ 96 ปี มีพรรษากาล 71 พรรษา
ปัจจุบัน วัดมงคลสวัสดิ์ ได้ยกขึ้นเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฏหมายมหาเถรสมาคมด้วยประกาศของมหาเถรสมาคม แถลงการณ์เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 โดยมีพระใบฏีกา เบ็ญจะ อติธมฺโม อยุ 61 ปี พรรษา 33 เป็น เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษามากกว่า 10 รูปเสมอมา
วัดมงคลสวัสดิ์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ยังไม่มีอุโบสถ ที่ใช้ในการทำสังฆกรรมอาทิเช่น การบวชนาค สวดพระปาฏิโมกข์ และการปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้าเย็น ทำสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด