วัดวังพิกุลวราราม พิษณุโลก

วัดวังพิกุลวราราม พิษณุโลก (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
วัดวังพิกุลวราราม ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดหลวงเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก โดย พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาส และคณะผู้มีจิตศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง อัญเชิญประดิษฐานที่วัดวังพิกุล วราราม เพื่อเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบกรุงธนบุรี 250 ปี เมื่อปีพ.ศ.2561พร้อมกันนี้วัดวังพิกุลวรารามและคณะผู้มีจิตศรัทธายังได้จัด สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า องค์บูชา และวัตถุมงคล พระเจ้าตาก “รุ่นรวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือทหารผู้เสียสละ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

โดยมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ ประกอบด้วย แผ่นอักขระจาร และมวลสารที่ได้รับประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีราม และแผ่นอักขระจาร มวลสารจาก พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม, พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง, พระสุธีปริยัตยาภรณ์ วัดพลับ จ.จันทบุรี, พระครูอุดมกิจจารักษ์ วัดพิชัยสงคราม จ.พระนคร ศรีอยุธยา, พระเทพวินยาภรณ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช, พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม, พระครูสุวิมลธรรมโสภิต วัดอินทารามวรวิหาร, พระครูพิพิธชลธรรม วัดนาจอมเทียน และ พระครูวิโรจน์ธรรมประสิทธิ์ วัดกลางสวนดอก จ.ตาก

พิธีมหาเทวาภิเษกวัตถุมงคลพระเจ้าตาก รุ่นรวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2562 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่พระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยเป็นวัดที่อยู่ในราชูปถัมภ์มาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และพระองค์มักเสด็จมานั่งวิปัสสนากรรมฐานในพระอุโบสถอยู่เป็นประจำด้วยสำหรับพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, พระเทพมงคลญาณ วิ. (สนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา, พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม, พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตตมปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ อติสักโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่, พระครูวศินปริยัตยากร ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม, พระครูโสภิต วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี, พระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม, พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม และ พระครูปลัดวิชัย ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร