วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา

วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา (55 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
  • 1
  • 2
แม้ไม่เก่าแก่อายุหลายร้อยปีเทียบเท่าศาสนาสถานอื่นในจังหวัด หากเดิมวัดตะพังโคลนแห่งนี้ ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมากมาย จนได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลแห่งอยุธยา ก่อสร้างเมื่อพ.ศ.2465 เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2492
โดยพระสมุห์สมรักษ์ อนาลโย หรือ หลวงพ่อรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสจัดให้มีวิปัสสนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์เวลา16.09 น. และสอนกรรมฐานแก่ผู้มีจิตศรัทธามุ่งมั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วัดแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่13 ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน 4 เป็นประจำทุกเดือน มีผู้สนใจมาเข้าร่วมสายธรรมเป็นอันมาก จนวัดเติบโตก้าวหน้า ขยายขอบเขตวัดจากเดิม 44 ไร่เป็น 97 ไร่ และริเริ่มโครงการพัฒนาวัดสุทธาวาสฯให้กลายเป็นพุทธมณฑลของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิ่งก่อสร้างที่มีผู้สนใจไปเยี่ยมชมมากมายไม่แพ้ไปปฏิบัติธรรมคือ พระบรมมหาธาตุเจดีย์ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร สูง130 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 องค์ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2547