พระคุณพ่อพระคุณแม่

วัดเขาไกรลาศ สุพรรณบุรี

วัดเขาไกรลาศ สุพรรณบุรี (30 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
วัดเขาไกรลาศ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ บ้านจร้าใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอ อู่ทอง ไปทางทิศใต้ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนน อู่ทอง-สระกระโจม หมายเลข๓๓๓ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีที่ดิน ๑๐๐ ไร่ พื้นที่ตั้งด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงติดกับภูเขา ด้านตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ วัดเขาไกรลาศ มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้
๑.กุฏีสงฆ์ปฏิบัติธรรม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๔ หลัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.กุฏีสงฆ์เจ้าอาวาส กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.ศาลาดิน กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.ห้องน้ำ ๔ ห้อง สุขา ๔ ห้อง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.ขอไฟฟ้าเข้าวัด ระยะทาง ๒ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาพทั่วไปของวัดเป็นพื้นที่อยู่ใกล้เขาที่มีพื้นที่ลาดชัน มีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ สภาพของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน เหตุที่เรียกวัดนี้ว่า วัดเขาไกรลาศ คงเป็นเพราะพื้นที่เขามีลักษณะลาดชันนั่นเอง
*ทิศเหนือ---มีพื้นที่ติดกับเขาไกรลาศและเขตพื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร
*ทิศใต้---มีพื้นที่ติดกับที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่๒ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
*ทิศตะวันออก---มีพื้นที่ติดกับถนนสาธารณะ หมู่ที่๒ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
*ทิศตะวันตก---มีพื้นที่ติดกับป่าบ้านโข้ง ที่ราบสูง ลาดชันฯ