น้อมถวายมุฑิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดประดู่พระอารามหลวง


วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คุณนิพนธ์ หมีอินทร์ ผู้จัดการแผนก โครงการเช่าบูชาวัตถุมงคล บริษัททเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนเข้าถวายมุฑิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)
วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๕๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒