ตำนานพ่อแก่ บรมครูแห่งสรรพวิชา

ตำนานพ่อแก่ บรมครูแห่งสรรพวิชา (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

ตำนาน กล่าวไว้ว่า พระฤาษี มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 108 องค์ พ่อแก่ หรือ พระฤาษี ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆ ล้วน นิยมเคารพนับถือบูชา
เพราะเชื่อว่า พ่อแก่ เป็นคนนำวัฒนธรรม เป็นผู้นำเอาศิลปะไม่ว่าจะเป็นการ ร้องรำทำเพลง หรือแม้แต่การร่ายรำ นาฏศิลป์ มาถ่ายทอดให้กับมนุษย์
ได้รู้จักความอ่อนช้อยของศิลปะ รู้จักความอ่อนโยน รู้จักรัก รู้จักเมตตา และการให้อภัย ดังนั้น ศิลปิน หรือผู้เกี่ยวข้องใน ศิลปะทุกแขนง ในประเทศไทยจึงได้
เคารพบูชาพ่อแก่ หรือ ครูฤาษี ว่าเปรียบดัง บรมครู แห่งศาสตร์ของการแสดง เมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดสิริมงคล มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงาน มีเสน่ห์
เมตตามหานิยมในตัว

การบูชาพ่อแก่ สามารถวางพ่อแก่บนหิ้งพระได้
ธูป 5 ดอก
พวงมาลัย 1 พวง
หมากพลู 9 คำ
บุหรี่
น้ำเปล่า 1 แก้ว

คาถาอัญเชิญพ่อแก่

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

วิธีบูชาพ่อแก่
หมากพลู 9 คำ
พวงมาลัย มะลิใส่พาน ตั้งบนหิ่งที่สูง
เตรียมนํ้าเปล่าสะอาด 1 แก้ว
แล้วใช้ธูปบูชา 5 ดอก ใช้บูชาพ่อแก่ จุดธูปแล้วว่า 

คาถาบูชาพ่อแก่

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม


คาถาบูชาปู่ฤาษีนารายณ์ การท่องบ่นพระมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชาพระองค์ มหามนต์บูชาพระฤๅษีนารายณ์

โอม นะโม พ่อปู่ฤๅษีนารายณ์ นะมะ (3 จบ)

สะหัสสะเนตโต พ่อปู่ฤๅษีนารายณ์ ทิพพะจักขุง วิโสธายิ โอม อิมัสะมิง สักการะวันทะนัง

พ่อปู่ฤๅษีนารายณ์ ปูชิตตะวา มหาลาโภ สุขัง พะลัง ภวันตุ เม (3 จบ)


คาถาบูชาพ่อแก่ตาไฟ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อัคคิจักขุ จิปิเสคิ อัคคิจักขุ ปิเสคิจิ

อัคคิจักขุ เสคิจิปิ อัคคิจักขุ คิจิปิเส


คาถาบูชาพระฤาษี

โอม อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ ทุติยัมปิ

อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ ตะติยัมปิ

อิมัสมิง พระประโคนธัพ พระมุนีเทวา หิตาตุมเห ปะริภุญชันตุ


คาถาบูชาพระฤาษี 108

โอม สรเวโภย ฤ ษิโภย นะมัห

บทอธิฐานขอพรพระฤาษี

โอม ตวะเมวะมาตา จะบิตา ตวะเมวะ ตวะเมวะพันธุศจะ สะขา ตวะเมวะ ตวะเมวะวิทะยา ทรวิณัม ตวะเมวะ ตวะเมวะสรวัม มะมะ เทวะ เทวะ


คาถาบูชาพ่อแก่ค้าขาย

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ

สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม


คาถาหัวใจพ่อแก่ คาถา "หัวใจพ่อแก่"

โอมนะโม พระภะระตะยะ นะโมนะมะ คันฐะมาลา สิทธานัง กะพะมานะ สัมมาอะระหังวันทามิ

คาถาบูชาพ่อแก่ ท่องคาถานี้ ก่อนกระทำการใดๆ ในด้านการแสดง เล่นดนตรี หรือศิลปะใดๆ หรือศาสตร์ใดๆ ที่ต้องบูชาพ่อแก่ เป็นสิริมงคลแก่ตนเองมากๆ