พระธนบดีเจ้าทรัพย์ พระคลังมหาสมบัติ

พระธนบดีเจ้าทรัพย์ พระคลังมหาสมบัติ (2 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
เหรียญพระธนบดี(ไฉ่ชิงเอี๊ยะ)และพระคลังมหาสมบัติ สองเทพเทวา ผู้ประทานทรัพย์และความร่ำรวย รุ่นเทวราชบันดาลทรัพย์
ไฉ่เชิงเอี้ย หรือ พระธนบดี เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เจ้าพ่อแห่งขุมทรัพย์ ท้าวกุเวรมหาราช (ไฉ่ชิ๋งเอี้ย) ตามตำนาน องค์ท้าวกุเวร
บางตำนานก็เรียก...พระเศรษฐี เรียก....ไฉ่ฉิงเอี๊ย เรียก....ท้าวเวสสุวรรณ ในความเป็นมนุษย์ ย่อมมีศรัทธาเป็นที่ตั้ง มีหลายสิ่ง
หลายอย่างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจความเชื่อในศาสตร์ ความเชื่อในศิลปวัฒนธรรม มีตำนาน มากมายอ้างอิงถึงประวัติของแต่ละ
ความเชื่อให้ยึดมั่นถือมั่นในความดี มีศีลธรรม คิดดีประพฤติดี มีสัจจะ ทั้งทางกาย วาจา ใจ พระหัตถ์ด้านขวาถือลูกแก้ววิเศษ
พระหัตถ์ด้านซ้ายถือพังพอน ที่กำลังคาย เพชร,นิล,จินดา,แก้วแหวนเงินทอง พระบาทซ้ายเหยียบหอยโข่ง นั่งท่ามหาราชเทวา
ความเชื่อในพระปางนี้มีมาตั้งแต่อินเดีย ผ่านไทยไปถึงเมืองจีน

จำนวนการสร้างมีดังนี้
เนื้อทองคำจำนวน 1 เหรียญ
เนื้อเงินจำนวน 100 เหรียญ
เนื้อนวะโลหะจำนวน 200 เหรียญ
เนื้ออัลปังก้าจำนวน 200 เหรียญ
เนื้อทองฝาบาตรจำนวน 611 เหรียญ
เนื้อทองแดงจำนวน 1450 เหรียญ
รวม2,562เหรียญ

มหาพุทธาภิเษก ณ วัดป่าโพธิญาณรังสี ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง รายได้จากการเช่าบูชาเพื่อหาทุนทรัพย์
ปัจจัยสร้างสิงห์ซุ้มประตูสิงห์หลวงมาบารมี ความสูง9เมตร ของวัดป่าโพธิญารรังสี
รายนามพระเถราจารย์ผู้อธฐานจิต
1.ครูบาอุ่น อุตถกาโม
2.พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร).
3.พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญฺโญ)
4.พระวรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า)
5.ครูบา วิมาละ วิมาโล
6.ครูบาคำฝั้น อินทวัณโณ
7.ครูบากฤษดา สุเมโธ
8.หลวงปู่ครูบาบุญยัง ปุญญังกโร
9.หลวงปู่ครูบาเสน เขมจาโร
10.พระครูบา ปลัดสรยุทธ สรัญโญ
11.หลวงตาเชาว์
12.ครูบาเจ้าบุญปิง กิติญาโณ
13.ครูบาแก้ว วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ
14.พระครูบาเทวฤทธิ์ อภิวํโส

อานิสงส์การสร้างซุ้มประตูวัด
1. ซุ้มประตูเป็นหน้าตาของวัด ผู้ที่ทำบุญจะมีผู้นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีบริวารมาก มีคนรักนับถือ ให้การสนับสนุน
2. เสมือนหนึ่งเป็นการสร้างประตูสู่สวรรค์
3. มีสุขภาพแข็งแรงเหมือน อิฐ เหล็ก หินที่นำมาสร้าง
4. ท่านที่สร้างประตู ได้อานิสงส์ มีโอกาส ดีๆ สู่ชีวิต ทุกครั้งที่มีคนผ่านประตู เข้าไปไหว้พระ หรือไปปฏิบัติธรรม เราจะได้อานิสงส์
ทั้งทางโลกและทางธรรม
5. อานิสงส์พิเศษ ของการสร้างซุ้มประตู คือ ช่วยเปิดปัญหาทั้งหลายออก ไขสิ่งที่ปิดให้เปิดออก