พระพิฆเนศ ปัญญาบารมีเอกชัยชนะ

พระพิฆเนศ ปัญญาบารมีเอกชัยชนะ (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ
ออกแบบโดย
: นายเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ขนาด : 9 นิ้ว 
เนื้อโลหะ : สาริด,ทองเหลือง 
มวลสาร : จากแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย 
เทวาภิเษก: ครั้งที่ 1 มูลนิธิพระพิฆเนศ เสาชิงช้า ,ครั้งที่ 2 อาศรมแดนธรรม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
เทวะลักษณะ : พระหัตถ์ มี 4 กร ซ้ายล่าง ถือขนมโมทกะ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ซ้ายบน ถือตะของ้าว 
หมายถึง อานาจ บารมี บริวาร ขวาล่าง ถือหนังสือ หมายถึง ปัญญา ความรู้ ความฉลาด ขวาบน ถืองาช้าง 
หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ เหนือสรรพทั้งมวล 
เครื่องทรง ทรงเครื่องพราหมณ์ ใส่สายประคาไม้ หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความศรัทธา ทรงมงกุฎกษัตริย์ 
หมายถึง บุตรของพระศิวะ หนึ่งในตรีมูรติ หรือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ตามความเชื่อฮินดู 
ลักษณะ ยกพระเพลาข้างซ้ายเล็กน้อย ประทับบนปัชชุน (ขี่เมฆ) เสมือนลอยอยู่บนอากาศ มีหนูซึ่งเป็นพาหนะประทับอยู่บนพระเพลา

แรงบันดาลใจในการจัดสร้าง

      ปี พ.ศ. 2563 ถือกันว่าเป็นปีแห่งโชคลาภและความสาเร็จ ปีแห่งองค์พระพิฆเนศ เทพแห่งโชคลาภ เปี่ยมพร้อมรับพลังกาย พลังใจ การงานสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ หลังจากประสบความสาเร็จในการสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้จัดตั้งโครงการเพื่อดาเนินกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในนาม บ้านศิลปะ เอกชัย วรรณแก้ว ได้สาเร็จสมความตั้งใจ จึงริเริ่มร่างแบบและปั่นดินน้ามันขึ้นรูปเป็นองค์ลอย ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยใช้เวลากว่า 3 เดือนจึงแล้วเสร็จ และหล่อขึ้นรูปเป็นเนื้อโลหะสาริดและทองเหลือง พร้อมเปิดให้ผู้ที่ศรัทธาจอง นารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้เคารพบูชา และเป็นพลังใจในการประสิทธิประสาทความสาเร็จทั้งปวงดั่งใจปรารถนา

 

พระพิฆเนศ3

พระพิฆเนศ4

พระพิฆเนศ5

พระพิฆเนศ6

พระพิฆเนศ7

พระพิฆเนศ8