พระพุทธบารมีนาคปรก ส.ธ.

พระพุทธบารมีนาคปรก ส.ธ. (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ.ประดิษฐานพระนาคปรก เสด็จฯ
เททองหล่อ 15 ก.พ.นี้ "พระเทพประสิทธิมนต์"เตรียมมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทางสติปัญญาครบวงจร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
     วันนี้(4 ก.พ.) พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะประธานดำเนินการสร้างอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรกล่าวว่า ในวันที่ 15 ก.พ.2559 เวลา 09.00 น. ที่วัดบวร
นิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในการเททองสร้าง
    


พระพุทธบารมีนาคปรก ส.ธ. ที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558และได้พระราชทานพระ
นามาภิไธย ส.ธ.ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้ไปสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาครบวงจรของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
     พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครงวงจร
นี้ได้สร้างขึ้นบริเวณปากซอยถนนเพชรบุรี 12 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ใช้
พื้นที่จำนวน 326 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8ชั้น ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน สำหรับจอดรถ ชั้นที่ 1 สำนักงาน
มูลนิธิ ชั้นที่ 2 ห้องประชุม ห้องสมุดห้องรับรอง ชั้นที่ 3 ห้องกระตุ้นพัฒนาการด้านทักษะต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญา
จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้องกระตุ้นการพัฒนาการ4 ห้อง ห้องกายภาพบำบัด ห้องอรรถบำบัดห้องกิจกรรมบำบัด ห้องกระตุ้น
ประสาทสัมผัส ห้องสันทนาการ ชั้น 4 ห้องฝึกอาชีพ