พระพุทธศรีกสิกรบรมนาถบพิธ

พระพุทธศรีกสิกรบรมนาถบพิธ (3 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
พุทธลักษณะ : ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ศิลปกรรม : พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่องประทับบนอาสนะบัลลังค์
ประกอบด้วยผ้าทิพย์ประดับลวดลาย

พระเกจิที่ร่วมปลุกเสกในพิธี
1.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
2.พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทโธ วัดแก้งเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม
3.พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
4.พระอาจารย์เทพ กนตสีโล วัดละมุด จังหวัดสมุทรสงคราม