พระรอดหริภุญชัย (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

สืบศรัทธา จากอดีตถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์มหามงคลแห่งล้านนา มหาธาตุเจดีย์หริภุญชัย

มหามงคลแห่งล้านนา กำลังเสริมดวงชะตาแผ่นดิน เสริมดวงชะตาสาธุชน "พระรอดหลวงหริภุญชัย"

ลำไยหวาน ขุนตาลสวย รวยสินแร่ 
คงดำแท้ อีกพระรอด ยอดพระเครื่อง
พระธาตุงาม จามเทวี เป็นศรีเมือง 
ศาสน์รุ่งเรือง ในเมืองบุญ หละปูนเฮา

จากคำขวัญของจังหวัดลำพูน มีคำกล่าวถึง พระรอดลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่อง ชุดเบญจภาคี ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ยิ่งกว่าพระเครื่องอื่นใดในประเทศไทย และด้วยพระพุทธคุณครบทุกด้าน ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาด อยู่ยงคงกระพัน ทำให้เกิดเดชอำนาจบารมี ความจำเริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และโชคดี “ผู้มีบุญมีวาสนาเท่านั้น ที่จะได้ครอบครอง”

หริภุญชัยนคร เป็นมหานครที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 หรือในสมัยทวารวดี โดยมหาฤๅษีทั้ง 5 พระองค์ และได้เชิญพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้มาครองเมืองหริภุญชัย พระนางจึงขออนุญาตจากพระราชบิดานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพระเสตังคมณี(พระแก้วขาว) มาเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำพระองค์ พระแก้วจึงได้ประดิษฐาน ณ นครลำพูนแต่นั้นมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี บรรดากษัตริย์ที่ครองเมืองหริภุญชัย(ลำพูน) ทั้งวงศ์เดียวกับพระนางจามเทวีและต่างวงศ์ ก็ต่างได้เคารพบูชาเป็นประจำองค์มาทุกวงศ์ และได้สร้างหอประดิษฐานไว้ในพระราชวัง ซึ่งพระราชวังนั้น ก็คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย ในปัจจุบัน

พระเสตังคมณี ปัจจุบันอยู่ที่วัดเชียงมั่น เมืองเชียงใหม่ เดิมทีเดียวเป็นพระคู่เมืองของเมืองลำพูน และเป็นต้นพิมพ์ขององค์พระรอดหลวงหริภุญชัย หรือพระรอดเมืองลำพูน พระแม่เจ้าจามเทวี มหากษัตริยาแห่งหริภุญชัย บูชาพระรอด ด้วยว่าคือ พระเสตังคมณี ที่สร้างจากแก้วศักดิ์สิทธิ์ ประการสำคัญ ตั้งแต่เมื่อสร้างเมืองหริภุญชัย และมีพระธาตุเจ้าหริภุญชัย เมืองหริภุญชัยไม่เคยถูกเมืองใดตีแตกได้เลย กษัตริย์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จึงต้องทำนุบำรุงบูชาพระธาตุ โดยการถวายทองคำ สร้างพระธาตุให้ใหญ่ขึ้น เดิมทีเดียวพระธาตุสูงแค่ 3 – 4 เมตร เดี๋ยวนี้สูงนับเป็น 100 เมตร ก็แปลว่า เมืองนี้รอดปลอดภัย ด้วยบารมีของพระรอดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ องค์พระธาตุเจ้า

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย นับเป็นมหามงคลสืบพระพุทธศาสนา ตั้งเด่น เป็นสง่า อยู่กลางเมืองหริภุญชัย มายาวนานมากกว่าพันปี ตามตำนาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จมา ประทานพระเกศาธาตุ ไว้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เปรียบประดุจ พระพุทธองค์ ทรงวางพระศิลาฤกษ์ ด้วยพระเกศาธาตุ และทรงมีพุทธพยากรณ์ว่า “ในอนาคตเบื้องหน้า ณ สถานที่นี้ จักเป็นมหานครมีนามว่า “หริภุญชัย” จักมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งนามว่า “อาทิตยราช” ได้ครองราชสมบัติในพระนครนี้ เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกูลของท่านทั้งหลาย เมื่อเราดับขันธปรินิพพานไปแล้ว สารีริกธาตุแห่งเรา จะมาปรากฏประดิษฐานในประเทศนี้ และพระเจ้าอาทิตยราชนุ้น จะได้ทรงอุปปัฏฐากบำรุงสารีริกธาตุแห่งเรา”

การต่อมา พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 27 แห่งหริภุญชัยนคร(อ้างอิงจากหนังสือพระเครื่องเมืองลำพูน หน้า 64 โดยสภาเปรียญจังหวัดลำพูน) มีพระนามว่า “พระเจ้าอาทิตยราช” ได้ถวายพระบรมมหาราชวัง ให้เป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย ทรงพระราชทานฉัตรทองคำกางกั้นประดับพระมหาธาตุเจดีย์ ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการบูรณะครั้งใด ฉัตรและปลียอดฉัตรทองคำยังคงเป็นมหามงคลที่ถวายเป็นพุทธบูชาสืบมา และมีการบูรณะมาหลายวาระสมัย

ลุศักราช 2551 มีโครงการ บูรณะพระธาตุหริภุญชัย ทางคณะกรรมการ ได้จัดเก็บใบฉัตรทองคำที่สมบูรณ์ไว้เกือบทั้งหมด และเก็บส่วนปลียอดฉัตร พร้อมทั้งเครื่องสูง เพื่ออนุรักษ์ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย และนำใบฉัตรที่ชำรุด ส่วนหนึ่งไปสกัดเป็นทองคำ 99.99 เพื่อนำมาจัดสร้าง มหามงคลที่ระลึก พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่นปิดทอง ปี 51และรุ่น ปลียอดฉัตร ปี 52 จนถึงปีพุทธศักราช 2558 ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ คณะสงฆ์ และกรรมการวัด จัดให้มีการสร้างมหามงคลประวัติศาสตร์ แห่งล้านนา “พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่นปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย”

นับเป็นมหามงคลประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญที่จะได้หล่อหลอม “ปลียอดฉัตรพระธาตุ”สิ่งที่มีค่า อันเป็นสิ่งที่สูงสุดแห่งการเคารพศรัทธา นับเป็น 1,000 ปี ที่ทางวัดได้เก็บรักษาไว้ เมื่อคราวบูรณะพระธาตุหริภุญชัย ในปีพุทธศักราช 2551 มาเป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างองค์พระรอดหลวงหริภุญชัย อันศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองหริภุญชัย เพื่อเป็นมหามงคลที่ระลึก สำหรับผู้ร่วมบุญ จตุปัจจัยสมทบกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558 และเพื่อตั้งกองทุนบูรณะพระธาตุหริภุญชัย ทัตตสิริภิกขุ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงค์ศานุวงค์ เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญาณ บูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์ จามเทวี และเป็นมหามงคลประจำตระกูล ประจำตัว

ดังนั้น ใครผู้ใดปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง เรียกว่านิรันตราย แคล้วคลาดจากภยันตราย หาโอกาสบูชาพระรอดเมืองล้านนา หากจะหาของเก่า หายากครับ ราคาแพง คุณสามารถหาของใหม่ ที่สร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ มาบูชาไว้ประจำตัวได้เช่นกันเมื่อได้มาบูชาแล้ว ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดี ที่ป่วยก็จะหายป่วย ที่เจ็บก็จะหายเจ็บ ที่มีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ร่วมบูชาพระรอดก็จะผ่านพ้นไปได้ ถือว่าเป็นมหามงคลศักดิ์สิทธิ์ สนใจร่วมบุญบูชา ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (คณะสะดือเมือง) โทร.082-620-2526 , 091-852-4124 , 086-340-8488 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ “พระรอดหลวงหริภุญชัย”

ผมกล่าวถึงพระรอด เพราะว่าวันนี้เมืองไทยคนไทย ต้องการกำลังใจ ให้คุณหาโอกาสเดินทางไปกราบพระเสตังคมณีที่วัดเชียงมั่น เมืองเชียงใหม่ ไปกราบสักการะพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน แล้วไปร่วมบุญสักการะจารึกแผ่นทองสร้างพระรอดหลวง รับมงคลที่ระลึกพระรอดหลวง ร่วมบุญที่ระลึกกฐินพระราชทานประจำปี จะเป็นมหามงคลแห่งล้านนา อานิสงส์ผลบุญที่คุณได้บูชา สักการะ จะทำใชให้คุณผ่านพ้น รอดพ้นวิกฤติต่าง ๆ อุปสรรคต่าง ๆที่คุณกำลังเผชิญนี้ไปได้ และที่สำคัญ พลังบุญนี้ จะเป็นสิ่งที่ปลุกกำลังใจของคนไทยทั้งชาติ ให้กลับมามีกำลัง ที่จะสู้ในภาวะวิกฤตในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ

เขียนโดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรม และรวบรวมชนวนมวลสาร