พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขันมหามงคล วัดอินทรวิหาร

พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขันมหามงคล วัดอินทรวิหาร (4 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ พ่อปู่ชีวก ช่วยในศาสตร์การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าโรคร้ายเพียงใด เรื้อรังเพียงใด 

หากได้หมอเทวดาท่านนี้รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมลายหายไปสิ้น ในสมัยพุทธกาลปู่ชีวกโกมารภัจจ์จึงได้ถูกแต่งตั้งเป็นแทพย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า 

หมอชีวกปู่ชีวก ถูกยกย่องเป็นบรมครูแห่งแพทย์แผนโบราณ เชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นดั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิช่วยดลบันดาลให้คนหายเจ็บป่วยได้ดียิ่ง 

ผู้มีปัญหาสุขภาพส่วนตัว หรือคนในบ้านมีปัญหาสุขภาพ หรือบูชาพ่อปู่ชีวกไปให้ผู้ป่วยได้บูชา หรือบูชาพ่อปูชีวกไว้ในบ้าน ควรมีพ่อปู่ชีวกไว้บูชา 

และหมั่นท่องคาถาพ่อปู่ชีวกอยู่เสมอ พ่อปู่ชีวกจะช่วยป้องกันโรคภัยไม่ให้เกิดแก่ผู้บูชา และผู้คนในครอบครัว 

พระคาถาบูชา บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์   

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะฯ (๓ จบ)   

“โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง  โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ  ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ” 

ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้นมัสการบูชาต่อองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอหลวงประจำองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล 

ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ขอตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้บูชาด้วย ความเคารพ โดยน้อมระลึกถึงองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เป็นที่ตั้ง 

ดุจดั่งที่บรมครูหมอ มีศรัทธาเป็นมั่นคงต่อองค์พระสัมมาในสมัยพุทธกาล ขอบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้บรรดา โรคร้ายภัยเวรที่เกิดขึ้นในร่างกาย 

บรรดาโรคร้ายภัยเวรที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ที่ทำให้เป็นทุกข์ และโรคร้าย ภัยเวรอันเกิดจากโรคเวรโรคกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้น 

ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหายของข้าพเจ้า จงมลายหายสิ้นไปด้วยบารมีของ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 

บารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ไปตลอดปี ตลอดไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพกาย สุขภาพใจ มีความสมบูรณ์เป็นสุข ดุจดั่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า 

“อะโรคะยา ปะระมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน ประเสริฐ ขอให้ความมีลาภอันประเสริฐ จงบังเกิดขึ้นตามคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ   

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง ภะวะตุสัพพะทา   

คำอธิษฐานโดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ   พระคาถา อัญเชิญ ดวงจิต วิญญาณ  ปรมาจารย์ทางการแพทย์ " ชีวกโกมารภัจจ์

" โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัทธานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหมิ ( ว่า ๓ ครั้ง )  

นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ ( ว่า ๓ ครั้ง )   

คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 

โอม  นะโม   ชีวะโก   สิระสาอะหัง  กะรุณิโก    สัพพะสัตตานัง    โอสะถะ ทิพพะมันตัง   ปะภาโส   สุริยาจันทัง   โกมาระวัตโต   ปะกาเสสิ    วันทามิ ปัณทิโต   สุเมธะโส   อะโรคา   สุมะมาโหมิ   ประสิทธิเม   

สวดภาวนา เช้า ๑ จบ ป้องกันภัยไข้เจ็บ  เรียกโชคลาภ  เย็น ๑ จบ ป้องกันอันตราย

 

พิธีพุทธาพิเษก

พิธีมหาพุทธาภิเษก ปี 2560 ณ มณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

 

สมเด็จโตวัดอินทรวิหาร

สมเด็จโตวัดอินทรวิหาร

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

บูรณะบาตร องค์พระศรีอริยเมไตรย (หลวงพ่อโต) และจัดสร้างซุ้มประตู วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ

 

หมายเหตุ

1.พระแต่ละองค์อาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากเป็นพระเก่าที่สะสมไว้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุมงคล และกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลก่อนออกจากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

3.วัตถุมงคลอาจมีคราบดำ มีรูหรือรอยต่างๆที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้าง หน้าตาอาจไม่คมชัด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพระแต่ละองค์ ทางวัดขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญมา ณ โอกาสนี้