ย้อนตำนานศักดิ์สิทธิ์ ผ้ายันต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร (12 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

ความเป็นมาของผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหู

สร้างโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตร

หรือวัดสามจีนไม่ทราบปีที่สร้าง ในปัจจุบันผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชา ต่างประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเป็นที่ประจักษ์

ผ้ายันต์ชุดนี้ สร้างตามตำราโบราณ มีเหตุที่มาต้องตรงตามคัมภีร์กาลจักรศาสตร์ เพื่อสยบอำนาจร้ายของพระราหูมิให้มากระทบแก่ดวงชะตาชีวิต

ผ่อนหนักเป็นเบา บรรเทาโทษร้ายตามหลักของโหราศาสตร์ และหากบุคคลนั้นปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม ตามหลักแห่งพุทธศาสนาแล้ว

อำนาจร้ายใดๆ มิสามารถมากล้ากราย กุศลที่สร้างจะเป็นเกราะกำบัง ช่วยเกื้อหนุนส่งเสริม จนสามารถฝ่าฟันอุสรรคทั้งปวงได้

พระนารายณ์ทรงครุฑ2

คาถาบูชา จบผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑ

ตั้งนะโม ๓ จบ โอม เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ

สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ

ผ้ายันต์ธงชัย นวหรคุณ สมเด็จธงชัย (เจ้าคุณธงชัย)

อธิษฐานจิตปลุกเสกภายในโบสถ์ต่อหน้าพระพักตร์พระประธานศักดิ์สิทธิ์วัดไตรมิตรวิทยาราม

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ตรงกลางรูปธงชัยโบกสะบัด บนยอดธงมีพระยอดธง วางในรูปโล่คือการป้องกันภยันตรายนานัปการ

ด้านหลังประกอบยันต์นวหรคุณ อันเป็นพระยันต์แห่งชัยชนะ จะประสบความสำเร็จชนะทั้งทางโลกและทางธรรม

มีลายมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณธงชัย เมตตา เขียนด้วยลายมือท่าน

ผ้ายันต์ “ธงชัยนวหรคุณ” ส่วนคาถาว่าด้วย หัวใจของนวหรคุณ หรือหัวใจของพุทธคุณ ๙ ประการ

ใช้สำหรับสร้างสมาธิโดยการภาวนาเป็นคาบ “หัวใจ” นั้น หมายถึง การหยิบยกเอาคำคำต้นจากคำสำคัญ ๆ

ซึ่งเป็นหัวข้อธรรมเป็นคำสวดที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นหมวดหมู่ในพระไตรปิฎก เช่น ทุ, สะ, นิ, มะ ซึ่งเป็นหัวใจอริยสัจ

เอามาจากคำซึ่งเป็นชื่ออริยสัจ คือ ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค “หัวใจ” เป็นเรื่องปลูกสมาธิทำกระแสจิตให้มีกำลังแรง “หัวใจ” นั้นมีอยู่มากมาย

แต่ดูเหมือนว่า หัวใจที่นับถือกันมากที่สุดในบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายทั่วไป และก็น่านับถือด้วย คือ “หัวใจพระไตรปิฎก”

อย่างหนึ่ง และ “หัวใจพุทธคุณ” อย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า “หัวใจพระพุทธคุณ” นั้น ดูเหมือนจะถือว่า "เป็นยอดแห่งหัวใจทั้งหลาย"

ในธงไชยเฉลิมพลของกองทัพไทยสมัยโบราณ

คาถายันต์โดยใช้หัวใจพุทธคุณ “หัวใจพุทธคุณ ” นี้ เป็นอักษร ๙ ตัว คือ

อะ, สัง, วิ, สุ, โล, ปุ, สะ, พุ, ภะ เรียกชื่อว่า “นวะหรคุณ” อักษร ๙ ตัวนี้

ย่อมาจากคำสวดสรรเสริญพุทธคุณ คือ อิติปิโส

๑. อะ ย่อมาจาก อรห๋

๒. สัง ย่อมาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ

๓. วิ ย่อมาจาก วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

๔. สุ ย่อมาจาก สุคโต

๕.โล ย่อมาจาก โลกวิทู

๖. ปุ ย่อมาจาก ปุริสทมฺมสารถิ

๗, สะ ย่อมาจาก สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๘. พุ ย่อมาจาก พุทฺโธ

๙. ภะ ย่อมาจาก ภควา


กำไรพญานาค1