พระคุณพ่อพระคุณแม่

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย
เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อ พระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย (จำลอง) เป็นเหรียญมหามงคลที่จัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์ มงคลสมัย พระประธานอุโบสถ วัดทุ่งเศรษฐี...ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมสั่งจอง เพื่อเป็นของขวัญมหามงคลอันทรงคุณค่า ที่จะนำไปกราบพ่อ กราบแม่

เหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย (13 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90

ขอเชิญชาวไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ แห่งความกตัญญูกตเวที

ด้วยการร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึก พระคุณพ่อ พระคุณแม่ พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย(จำลอง)

เหรียญนี้เป็นเหรียญมหามงคลที่ประชาชนชาวไทยควรจะบูชาเพื่อนำไป กราบพ่อกราบแม่

- เปิดสั่งจองได้แล้ว วันนี้!!

- ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562

- ระยะเวลาการรับสินค้า 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ : สมทบทุนนำไปจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย พระประธานอุโบสถ วัดทุ่งเศรษฐี

ประวัติศาสตร์แห่งการรวบรวมชนวนมวลสารมงคลทั่วประเทศ


เพื่อจัดสร้างพระในครั้งสำคัญ


๑.  ชนวนมวลสารมงคลรับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


๒.  เทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


๓.  ชนวนสำริดมงคลพิธีเททองพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก


๔.  ๔๕ มวลสารมงคลจากพระเกจิคณาจารย์


๕.  ๑๙๙ สุดยอดมวลสารมงคล

 

มวลสาร1

มวลสาร2

มวลสาร3

มวลสาร4

 

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย เนื้อสำริด ปิดทองเครื่องทรงและฐาน หน้าตัก 9 นิ้ว

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

เหรียญพระคุณพ่อ เนื้อทองแดงรมดำ

นับแต่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมาสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศผู้้ได้เกิดได้อาศัย ใต้ร่มแห่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ต้อง หลั่งน้ำตากันถ้วนทั่ว แม้การสวรรคตแห่งพระองค์นั้นจะเป็นไปตามกฏธรรมดาดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนทุกประการ แต่กฏธรรมดา 

อันมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากจากบุคคลที่รัก และความเศร้าโศกเสียใจปรารถนาไม่สมหวัง ที่เป็นทุกข์เป็นธรรมดานั้น เมื่อถึงการสวรรคตแห่งพระองค์ ก็ยากยิ่งที่จะทำใจให้ปราศจากความทุกข์ความเศร้าโศก ในอันต้องเสียพระผู้เป็นดั่งจิตวิญญาณของชาติได้แต่ในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียก็บังเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาในสังคมไทย นั่นคือ การทำความดีด้วยกำลังและวิธีการตามแต่ละบุคคล แต่ละคณะจะสามารถกระทำได้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ กระจายขยายเป็นวงกว้าง ด้วยเราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าคุณความดีที่เราได้กระทำนี้ 

ทั้งบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ทั้งทาน ศีล สมาธิ และปัญญา จะมากหรือน้อยย่อมบังเกิดเป็นบุญกุศล เป็นปัจจัยแห่งความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้รู้คุณ จะสามารถตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ พ่อและแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงเสียสละเพื่อลูกๆ มามากมายจนพรรณนาไม่สิ้นวัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าาฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป พระประธานประจำอุโบสถ ว่า “พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย”

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง วัดทุ่งเศรษฐี โดยพระราชพัฒนโสภณ เจ้าอาวาส จึงดำริริเริ่มโครงการอันเป็นมหาสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน คือ อามิสทานทั้ง ๓ ประการ

ที่จัดว่ามีอานิสงส์สูงสุดในพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างบุญกุศลใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศล เจริญพุทธานุสสติโดยมีพระพุทธรูปจำลองที่ทรงโปรดเกล้าาฯ พระราชทานนามไว้เป็นเครื่องระลึก เพื่อสร้างความดีต่อ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พ่อหลวง แม่หลวง และพระคุณบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดสืบไป

พิธีพุทธาพิเษก

พิธีอธิษฐานจิต ณ ๙ อุทยานประวัติศาสตร์, พิธีปลุกเสก ณ ๘๔ วัดทั่วราชอาณาจักร,พิธีปลุกเสก อธิษฐานจิต ๙ ประเทศ อินเดีย จีน ศรีลังกา เนปาล,ภูฏาน,เมียนมา,ลาว,กัมพูชา,สิงคโปร์,พิธีปลุกเสกมวลสารพุทธคุณ โดยพระเกจิคณาจารย์

พระคุณพ่อพระคุณแม่1

พระคุณพ่อพระคุณแม่2

พระคุณพ่อพระคุณแม่3

พระคุณพ่อพระคุณแม่4

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

จัดสร้างเครื่องทรงถวายพุทธรูปพระประธานเป็นพุทธบูชา,บูรณะพระอาราม วัดทุ่งเศรษฐี, สมทบทุนโครงการพุทธอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมเทิดพระเกียรติ

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร