เหรียญ รุ่น “ พุทธคูณทวี ” อนุสรณ์ ๑๕๐ ปี มรณกาลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

เหรียญ รุ่น พุทธคูณทวี อนุสรณ์ ๑๕๐ ปี มรณกาลสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ (7 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90

เหรียญ รุ่น “ พุทธคูณทวี ” อนุสรณ์ ๑๕๐ ปี มรณกาลสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๑๙ น.

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

๑.บูรณะบาตร องค์พระศรีอริยเมตไตรย (หลวงพ่อโต)

๒.จัดสร้างซุ้มประตู วัดอินทรวิหาร ขนาด ความกว้าง ๑๕x๑๖ เมตร

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ประธานจุดเทียนชัย และนั่งปรกเจริญจิตตภาวนา

พระเดชพระคุณ พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง จตฺตมโล) อายุ ๘๘ ปี วัดสังฆาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานดับเทียนชัย

พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าพิธี

พระเถราจารย์อธิษฐานเจริญจิตตภาวนาเข้มขลัง พระสงฆ์วัดอินทวิหารสาธยายพระคาถาชินบัญชรเต็มกำลัง ๙ จบ พระพิธีธรรมเจริญพระคาถาพุทธาภิเษกครบสูตร

พระภาวนาจารย์ นั่งปรกเจริญจิตตภาวนาเข้มขลัง ดังนี้

๑.พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อทอง ) อายุ ๑๐๕ ปี วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

๒.พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด อาวุธฺฑสีโล) อายุ ๘๙ ปี วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

๓.พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง จตฺตมโล) อายุ ๘๘ ปี วัดสังฆาราม จ.สุโขทัย

๔.พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อจำนงค์ ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ) อายุ ๘๓ ปี วัดบางน้ำชน กรุงเทพมหานคร

๕.พระเทพประสิทธิคุณ (หลวงพ่อเจ้าคุณประจวบ ) อายุ ๘๓ ปี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

๖.พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน ) อายุ ๘๒ ปี วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

๗.พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ) อายุ ๘๐ ปี วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

๘.พระครูกิตติปัญญาวัฒน์ (หลวงพ่อสุรินทร์ ) อายุ ๗๗ ปี วัดนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

๙.พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อเจ้าคุณสมชาย) อายุ ๖๙ ปี วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร

๑๐.พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์ ) อายุ ๖๗ ปี วัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ

๑๑.พระราชสุวรรณเวที (หลวงพ่อเจ้าคุณดำ ) อายุ ๖๕ ปี วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร

๑๒.พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) อายุ ๖๓ ปี วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง จ.ลพบุรี

๑๓.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (หลวงพ่อเจ้าคุณมหาสุรศักดิ์ ) อายุ ๖๑ ปี วัดประดู่ จ.สมุทรสาคร

๑๔.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก ) อายุ ๖๓ ปี วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

๑๕.พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง ) อายุ ๕๐ ปี วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา

๑๖. พระครูปลัดคุณวัฒน์ (ครูบาน้อย) อายุ ๓๔ ปี วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

๑๗.พระครูมหาพุทธาภิรักษ์ (หลวงพ่อพิษณุ ศรัทธาปู่โต) วัดอินทรวิหาร

๑๘.พระครูอาทรสังฆพินิจ (อาจารย์แห้ง )วัดสังฆาราม จ.สุโขทัย

พระพิธีธรรม ๔ รูป วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ สวดคาถาพระมหานาค ตำราคาถามหาพุทธาภิเษกของหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ณ ลานมณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง Big Standing Buddha