รักษากาย รักษาใจ เพื่อผู้สูงอายุ (14 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภกับนายเติม นางจ่าง พรมจีน
พร้อมด้วยบุตรธิดา ถึงการจัดสร้าโรงพยาบาล เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสดังกล่าว เป็นสาธารณประโยชน์ ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป
นายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดาจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่ ซึ่งบริเวณติดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ให้พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการสร้างโรงพยาบาล
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันประสูติครบรอบ 100 พรรษา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ.ณสิริมหาเถร) องค์ที่ 17 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯ
พณฯ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ มาโดยลำดับ อาทิ

1. อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง 5. อาคารโรงโภชนาการ 1 หลัง
2 .อาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง 6. อาคารร้านค้า
3. อาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง 7.อาคารห้องดับจิตร
4. อาคารหอพักพยาบาล 1 หลัง

ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกแบบและปรับปรุงสถานที่ เช่น
ทำกำแพง เทคอนกรีต จัดสวน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้ินค่าก่อสร้างทั้งหมด 189,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
และสมทบโดยกรุงเทพมหานครตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมีความหมายว่า
"พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง"
เปิดบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2542