ร้อยดวงใจ ร่วมเสียสละ เพื่อผู้เสียสละ (0 สินค้า)

แสดง  30 60 90
แสดง  30 60 90
รูปหล่อและเหรียญจำลองพระพุทธอโรคยาเทวราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชา เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโครงการ “ร้อยดวงใจ เสียสละเพื่อผู้เสียสละ” ในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาองค์กร รวมทั้งนำรายได้อีกส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน

การจัดสร้างรูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชา ได้ทำพิธีเททองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ได้เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ มณฑลพิธีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ซึ่งรูปหล่อและเหรียญที่จัดสร้างขึ้น ประกอบด้วย

๑. รูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด ๕ นิ้ว 
๒. รูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาด ๗ นิ้ว 
๓. เหรียญเนื้อทองแดง 
๔. เหรียญเนื้อเงิน