พระปัจเจกพุทธเจ้า เนื้อทองเหลืองรมดำ หน้าตัก 5 นิ้ว
รหัส :  465131010
false
false
false
false
true
false

พระปัจเจกพุทธเจ้า เนื้อทองเหลืองรมดำ หน้าตัก 5 นิ้ว

รหัส : 465131010
  • เมตตา โชคลาภมั่งคั่ง ร่ำรวย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
  • ชนวนเก่าและแผ่นจารพระเกจิอาจารย์
  • สร้างศาลาปฏิบัติธรรม บูรพาจาริยานุสรณ์ วัดนาคกลางวรวิหาร
  • ท่านเจ้าประคุณพระปริยัติวโรปการ และพระเกจิคณาจารย์หลายรูป
฿ 2,500

ใช้ได้ตั้งแต่  20/08/2021 - 09/12/2021
รวมยอดของ
- +
มีวัตถุมงคล
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

สำหรับสมาชิก ALL member

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 2-5 วันทำการ หลังชำระเงิน

วัตถุมงคลยอดนิยม

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) 17 x 24 x 11 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 1.5

พระปัจเจกพุทธเจ้า เนื้อทองเหลืองรมดำ หน้าตัก 5 นิ้ว

พระเกจิ : ท่านเจ้าประคุณพระปริยัติวโรปการ และพระเกจิคณาจารย์หลายรูป

ชื่อวัด : วัดนาคกลางวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

พุทธคุณ : เมตตา โชคลาภมั่งคั่ง ร่ำรวย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง

เนื้อวัตถุมงคล : ทองเหลือง

ขนาดวัตถุมงคล : 17 x 24 x 11 ซม.

น้ำหนักวัตถุมงคล : 1.5 กก.

จำนวนจัดสร้าง : องค์

รายละเอียดโครงการวัตถุมงคล

 

พระเจ้าตากสิน1

พระเจ้าตากสิน2

พระเจ้าตากสิน3

พระเจ้าตากสิน4

 

พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ทรงอุบัติขึ้นในโลกช่วงพุทธันดรที่ว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ๔เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ทรงประกาศพระศาสนา

เพราะเหตุที่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบรรลุด้วยอัตตุกกังสิกญาณคือญาณที่รู้ได้เฉพาะตนเอง 

มิได้บรรลุด้วยพระสัพพัญญุตญาณเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามจนถึงมรรคผลนิพพานได้ทรงประกาศพระศาสนาได้ ต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ได้แต่เพียงอรรถรสแต่มิอาจสอนให้ผู้อื่นบรรลุธรรมรสตามได้เพราะไม่สามารถที่จะยกโลกุตรธรรมบัญญัติแสดงได้

ประหนึ่งว่าธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบรรลุเหมือนความฝันที่คนใบ้ฝัน เหมือนรสกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มรสในเมืองบอกแก่ผู้อื่นไม่ได้ฉะนั้น

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าแก่พระอานนท์ว่า “ในโลกทั้งปวง เว้นแต่เราแล้วไม่มีใครเสมอพระปัจเจกพุทธเจ้าเลย” 

เพราะเหตุไร เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเลิศกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า แม้พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเบียดกันทั่วชมพูทวีปก็ไม่เท่าส่วนเสี้ยวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเลิศกว่าพระอัครสาวกซ้ายขวาแม้พระอัครสาวกซ้ายขวาร้อยองค์ก็ไม่ถึงหนึ่งในร้อยส่วนของพระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวกซ้ายขวาเลิศกว่าพระอสีติมหาสาวกแม้พระอสีติมหาสาวกร้อยองค์ก็ไม่เท่าหนึ่งในร้อยส่วนของพระอัครสาวกซ้ายขวา พระอสีติมหาสาวกเลิศกว่าพระอรหันต์สาวกแม้พระอรหันต์สาวกร้อยองค์ก็ไม่เท่าหนึ่งในร้อยส่วนของพระอสีติมหาสาวกดังนี้

รัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างกันอย่างไร พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพระฉัพพรรณรังสีมีสี๖ประการคือ 

๑นีละ สีเขียวดุจดอกอัญชัญ ๒ปีตะ สีเหลืองดุจหรดาลทอง ๓โรหิตะ สีแดงดุจแสงตะวันอ่อน ๔โอทาตะ ขาวดุจเงินยวง ๕มัญเชฎฐะ สีแสดดุจหงอนไก่ ๖ประภัสสร 

สีเลื่อมพรายดุจแก้วผลึก เมื่อแผ่ไปจะไม่แยกเป็นสีๆดังว่าแต่จะผสมกันพวยพุ่งไปดุจดวงตะวัน ส่วนพระรัศมีของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีสองแบบคือ 

๑ สีทองแดงและชมพูนุช ๒ สีแดงดุจผ้ากัมพล

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีคุณอย่างไร ก็เมื่อโลกอยู่ในช่วงพุทธันดรไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาจึงไม่มีพระอรหันต์สาวกด้วย 

พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงอุบัติขึ้นในช่วงนี้ และอุบัติมาหลายพระองค์ เพื่อเกื้อกุลเหล่าเวไนยสัตว์และเป็นที่พึ่งแก่เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นเพื่อบำเพ็ญบารมีนับว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศที่สุดเป็นอัครทักขิไณยบุคคลที่ควรบูชา

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่อยู่เป็นกลุ่มจะอยู่แบบสันโดษจาริกไปเรื่อยๆ เว้นแต่ว่าวันอุโบสถ และวันที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้น 

พระองค์ทั้งหลายจะมาประชุมสันนิบาตกันที่ภูเขาคันธมาทน์ ใต้ต้นมัญชูสกะจะมีศาลาแก้วชื่อรัตนมาฬกะก็ที่นั่นแลเป็นที่ประชุมอุโบสถ และต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุบัติขึ้นมาใหม่

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์สำคัญในอดีตปรากฏขึ้นมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีพระนามดังนี้ พระทรีมุข พระตขรสิขี พระอุปริฎฐะ พระปทุม พระมาตังคะ เป็นต้น และในอนาคตกาลเบื้องหน้าก็จะอุบัติขึ้นเช่นกันตามบันทึกได้แก่ พระอัฏฐิสสระซึ่งก็คือพระเทวทัตนั่นเอง พระเทวทัตทำกรรมชั่วหมกไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกไฉนจึงได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่ากรรมชั่วที่พระเทวทัตทำจริงอยู่ แต่กรรมส่วนที่ดีก็มีอยู่คือก่อนโดนธรณีสูบนั้นได้เห็นบาปที่ตนกระทำขอขมาโทษแก่พระพุทธองค์ 

แล้วถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาจึงเป็นที่มาของชื่อ อัฎฐิสสระปัจเจกพุทธเจ้า(ผู้มีกระดูกเป็นเครื่องระลึกถึง) อานิสงค์นี้แลจึงเป็นปัจจัยแห่งภพให้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้

อีกองค์ก็คือ พระชีวิตวิเสส ซึ่งก็คือพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เคยหลงเชื่อพระเทวทัตทำอนันตริยกรรม กระทำปิตุฆาตผลกรรมในครั้งนี้ได้ห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพาน แต่ทรงกลับใจได้มาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดพระชนม์ชีพ เมื่อสวรรคตจึงไม่ได้ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกเช่นเดียวกับพระเทวทัตแต่ไปบังเกิดที่โลหกุมภีนรก ๖๐,๐๐๐ ปีนรก เมื่อหมดกรรมแล้วก็จะได้อุบัติเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า ชีวิตวิเสสปัจเจกพุทธเจ้า

 

พิธีพุทธาพิเษก

ณ พระอุโบสถวัดนาคกลางวรวิหาร

 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม บูรพาจาริยานุสรณ์ วัดนาคกลางวรวิหาร

 

ดำเนินการจัดสร้างโดย

วัดนาคกลางวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

 

หมายเหตุ

1.พระแต่ละองค์อาจแตกต่างจากภาพ เนื่องจากเป็นพระเก่าที่สะสมไว้อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัตถุมงคล และกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลก่อนออกจากร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

3.วัตถุมงคลอาจมีคราบดำ มีรูหรือรอยต่างๆที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้าง หน้าตาอาจไม่คมชัด ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพระแต่ละองค์ ทางวัดขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญมา ณ โอกาสนี้

รีวิววัตถุมงคล (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน