วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : Jobs@24shopping.co.th
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
  • Resume ในรูปแบบ PDF File
  • Portfolio (ถ้ามี)