ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของสมาชิกได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.2 (ข)) รวมถึงเปิดเผยต่อบริษัทในกลุ่มของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด เช่น บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Email Address: privacy@cpall.co.th
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12เอ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Hot Line : 1371 ต่อ 2 (ตลอด 24 ชม.) E-Mail : customercare@24shopping.co.th
ข้อสงวนสิทธิ์
บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ตีความตามหนังสือฉบับภาษาไทย โดยใช้กฎหมายไทยในการตีความ และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเท่านั้น