เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับเว็บไซต์ www.shopat24.com, www.24shopping.co.th, www.allguadian.com, https://www.allonline.7eleven.co.th/c/guardian/, www.amulet24.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”, แอปพลิเคชัน ShopAt24 และบริการของบริษัทที่อยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันดังกล่าว บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนี้
1. วัตถุประสงค์และฐานทางกฏหมายในการประมวลผลข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้, สมัครบัญชี, และ/หรือการ Login จาก All Online, All Member และ/หรือได้มาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือบริษัทในเครือ เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงการเข้าใช้บริการของบริษัทที่อยู่ภายในแอพพลิเคชั่น เช่น ออลล์ ออนไลน์ (All Online) เป็นต้น เพื่อเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การให้บริการและส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามสัญญา, การให้สิทธิประโยชน์, การโฆษณา, การทำการตลาด และนำเสนอสินค้าหรือบริการในภาพรวม หรือรายบุคคล โดยเป็นไปตามความสนใจของท่าน, การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ, การทำวิเคราะห์, วิจัย และสำรวจทางการตลาด, การออกใบกำกับภาษี, การปรับปรุงการให้บริการ, การแก้ไขข้อร้องเรียน, การจัดทำรายงาน และสถิติ, การบริหารความเสี่ยง, มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ประมวลผล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ฐานทางกฏหมายในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

- ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม และความสนใจของท่าน (Profiling) ในการออกแบบ หรือพัฒนาสินค้า และ/หรือการบริการ, การโฆษณาสินค้าและบริการที่เฉพาะตัวและตรงความสนใจของท่าน (Personalized Advertising) รวมถึงการนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการบริการ, การทำวิจัยและสำรวจผ่านการติดต่อสื่อสารไปยังท่านโดยตรง (Direct Marketing) เช่น อีเมล, SMS เป็นต้น และ/หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์เดียวกันกับบริษัท หรือเป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้รับการเปิดเผยให้นั้นเอง โดยวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในฐานความยินยอมนี้ หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเรื่องความยินยอม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองในเว็บไซต์, Call Center หรือช่องติดต่อบริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารนี้ เพื่อแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 4.

- ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้งาน หรือการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายหรือให้บริการแก่ท่านตามบริการที่ท่านเข้าใช้ การส่งมอบสินค้าและบริการตามสัญญา หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย การแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของบริษัท การดำเนินการคืนเงินเมื่อท่านขอคืนสินค้า การพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ท่านในภาพรวม หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในฐานสัญญานี้ บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้

- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจเสนอขายสินค้า โปรโมชันหรือสิทธิประโยชน์ปกติ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน บริษัทอาจทำการประมวลผล, การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท ความสะดวกในการออกใบกำกับภาษีให้ท่านเมื่อท่านมาใช้บริการในครั้งถัดไป, การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัท, การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท, เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท, ป้องกันการทุจริต, การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท

- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครองอยู่ได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น ในกรณีการออกใบกำกับภาษี บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 86/4 ของประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เป็นต้น และบริษัทจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้แก่ท่านได้ แต่ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อจากบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

- เว็บไซต์ : ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร (กรณีขอคืนเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงบัญชีผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีผู้ใช้บริการของท่านถูกยกเลิกการใช้งาน (บัญชีผู้ใช้งานจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)

- แอปพลิเคชั่น : ชื่อ-นามสกุล, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ โดยการระบุพิกัดหรือระบุสถานที่ (Geolocation/ Location Data), รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงบัญชีผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีผู้ใช้บริการของท่านถูกยกเลิกการใช้งาน (บัญชีผู้ใช้งานจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)

- การออกใบกำกับภาษี : ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ไม่เกิน 
6 ปี นับจากปีที่มีการออกใบกำกับภาษี

- ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1. เท่านั้น
เช่น บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ (รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th), พนักงาน และบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล, พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (Business Partners), ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบบัญชี, การนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการ, ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน, อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
4.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ขอความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้อย่างอิสระ ในเวลาใดก็ได้

4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวกรณีท่านร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน
4.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
4.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังนี้
- เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้

- เมื่อท่านถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
- เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่บริษัทอ้างฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และเรื่องการตลาดแบบตรง โดยบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้
- เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- เมื่อท่านแจ้งลบหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการทั้งหมดของท่าน หรือขอยกเลิกบัญชีที่มีการลงทะเบียนบัญชีผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Apple, Google ได้ โดยท่านสามารถติดต่อขอลบหรือยกเลิกบัญชีได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-780-7666 บริษัทจะดำเนินการยกเลิกบัญชีของท่านภายใน 30 วันแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีของท่านถูกยกเลิกการใช้งาน
4.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น การขอระงับการใช้บัญชีชั่วคราว
4.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท
4.7 สิทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการคัดค้านเรื่องการตลาดแบบตรง
4.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทในกลุ่ม หรือของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของบริการนั้น ซึ่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันจะไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว หากท่านกดไอคอนหรือลิงก์เชื่อมต่อดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ด้วย
6. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
7. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Email Address: privacy@cpall.co.th
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12เอ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Hot Line: 02-780-7666 (ตลอด 24 ชม.)

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
Privacy Notice
For www.shopat24.com, www.24shopping.co.th, www.allguadian.com, https://www.allonline.7eleven.co.th/c/guardian/, www.amulet24.com, which will be referred to as ‘websites’, application ShopAt24 and the Company’s service available on the website and/or mentioned application, 24 Shopping Co., Ltd. (“the Company”) prioritizes your privacy, is cognizant of the importance and committed to safeguarding personal data you have entrusted with the Company. The Company wishes to inform you of the objectives and methods of collection, use and disclosure of your personal information (“processing”), your rights in managing own personal data hold by the Company. This ensures you are aware of the Company’s personal data protection. The Company shall process personal data transparently, and in accordance with Personal Data Protection Act 2019, as such the Company kindly requests you to thoroughly read this notice to comprehend the Company’s processing and personal data protection. Should there be any questions, please do not hesitate to contact the Company per the details below in this document.
1. Use of the collected information

Objectives of processing personal data: the Company needs to collect your personal data when you log in, register, and or use All Online, All member and/or from CP ALL PCL or subsidiaries in the Group, in order to use the website and/or application, as well as using the Company’s services within application, such as All Online, to name a few. This helps identify and verify your identity, providing service and product as committed in the contract, granting privileges, advertisement, marketing, and presenting service and products overall, or individually, per your interests. This includes quality of product and service, service and product quality improvement, analyses, researches, market surveys, tax invoice issuance, service improvement, resolving grievance, report and statistic development, risk management, safety measures ensuring the information is protected. There may also be personal data disclosure to data processors, business partners, or per demanded by laws, as follows.

Lawful bases of processing personal data: the Company processes your personal information according to the following basis:

Consent: the Company shall request for your consent prior to collecting and/or use your personal data to conduct profiling, analyzing your behaviors and interests in designing or developing products, and/or services, as well as personalized advertising fitting your interests. This includes the presentation and/or recommendation regarding product and/or services, direct marketing, such as emails, SMS, and/or disclosure of your personal data to companies in the Group or business partners. This is for those with the same activities and objectives as the Company’s, or activities and objectives as disclosed. The objectives behind the use of collected data is according to the opt-in consent stated. If you wish to make changes regarding the consent, you may make the modification yourself on the website, Call Center, or through contact channels as appeared in this document, to express your wish per Article 4.

Contract: Once you register for a new account or access the website and/or application of the Company. You must provide your own personal data to identify and validate your identity, to enable conduct according to the sell contract, to provide service accordingly, to deliver products and services as committed, or to coordinate with you for post-sell service support. This includes modifying and improving services upon your feedback notified via various channels of the Company, the refunds upon product returning, effectiveness improvement for products and services, management and marketing of products, services, privileges, sell promotion activities, researches, analyses and market surveys, statistical information development, presenting novel product and service to you in an overview. If you do not consent for your personal data to be used according to the objectives within the contract, the Company would not be able to service you.

Legitimate Interest: The Company may offer products, promotions, or privileges as normal, without analyzing or delivering customized privileges to you. The Company may process the data, conduct research, or statistical work per the Company’s objectives. This enables convenience in tax invoice issuance for you upon your next purchase, reporting on internal corporate performance, improving the Company’s service quality, in order to manage the Company’s performance risk, corruption prevention, setting safety measures for both yours and the Company’s asset.

Legal Obligation: The Company may need to share your personal data to officers and governmental agencies with lawful authorities to request for information held by the Company. This includes Office of the Consumer Protection Board of Thailand, Royal Thai Police, Prosecutor’s Office, Courts, to name a few. In case of tax invoice issuance, the Company must collect your personal data information according to relevant code of revenue, laws and notices, such as measure 86/4 code of revenue, a notice from Revenue Department’s regarding VAT (No. 199), to name a few. The Company must delivery this information to the Revenue Department. If you do not provide the personal information, the Company would not be able to issue a full tax invoice for you. However, you will always receive the abbreviated tax invoice from the Company for the product and service purchase.

2. Nature of information captured

Personal data that the company will collect / How long the information is kept on corporate files

- Website: full name, date of birth, gender, mobile numbers, address, emails, list and history of product-service purchase, chat records whether audio (phones) or texts (websites, letters) upon your contact with the Company, copies of book banks/bank accounts (for case of refund in cash) throughout the duration you maintain the user account. The Company shall keep that information for no more than 90 days since the day the account was canceled (the user account will be cancelled within 30 days after your notification).

- Application: names, date of birth, gender, mobile numbers, address via Geolocation/Location Data, list and history of product and service purchases, conversation records whether as audio (phone), or text (website, letters) when you contact the Company. This will be so throughout the entire duration you maintain your user account. The Company shall keep the information for no more than 90 days since the date your account is cancelled (user account will be canceled within 30 days since your notification).

- Tax invoice issue: full name, address, tax id (national ID). The Company shall keep the information for no more than 6 years, since the year of tax invoice issuance.

- Notably, once the initial duration has passed, the Company will delete or anonymized the information.

3. Third-party disclosure policy
The Company may disclose or transfer your personal information to third parties, both domestic and abroad, per objectives and nature of collected information as informed in Article 1. This includes companies within CP ALL Group (further information is available at www.cpall.co.th), employees and companies the Company employed as personal data processors, Business Partners, legal consultant, lawyers, account audit, for sharing your personal information to Revenue Bureau and the Bureau’s officers, and other governmental agencies with authority to request for personal data, per the third-party disclosure policy. The list includes inquiry officers, prosecutors, to name a few. This may also be disclosed to the government agencies and officers to aid cases of the Company’s lawsuits.
4. Data Subject’ Rights
You have the right for the following processes, as stipulated by the laws.
4.1 Opt-out consent
You have the right to request per the Company’s objective as consented from you. You may retract your consent freely at anytime.
4.2 Request access to data held by the Company
You have the right to access or request copies of personal information collected, used and disclosed, as well as requesting the Company to disclose sources of unconsented personal information. The Company may collect the fees to do so in cases your request was not substantiated by reasonable justification. The Company shall inform you of the fees prior to commencing work on your request.
4.3 Request your data be corrected
You have the rights to request for correction of personal information the Company collected, used, or disclosed, to ensure accuracy, timeliness, completeness and clarity to avoid misunderstanding.
4.4 Request your data be deleted

You have the right to request your data be deleted, destroyed or anonymized, in cases as follows.

- When there is no longer the need for your personal information to be collected, used, or disclosed the personal information as informed.

- When you retract your consent and the Company no longer have the legal authority to collect, use, or disclose that personal information.

- When you refute the collection, usage, or disclosure of personal information under the objective the Company referred to, for legitimate interests and the Company’s direct marketing, In such cases where the Company cannot decline.

- When personal information collected, used, or disclosed by the Company was done unlawfully.

- When you request to delete or cancel all your accounts, or cancel accounts registered via third-party accounts, such as Facebook, Apple, Google. You can get in touch to delete or cancel your account at customer relation center or call 02-780-7666. The Company shall delete your accounts within 30 days after your request, and delete your personal data 90 days after your account got cancelled.

4.5 Request to suspend personal information usage
You have the right to request for suspension of your personal information usage due to certain reasons, such as a temporary account suspension.
4.6 Request your data be transferred to other service providers
You have the right to request for personal data, one which is readable or available for general usage, via functioning tools or equipment. You can request to use or disclose personal information through automatic means, this includes sending or delivering the information to other data controllers, specifically the personal information you have provided the Company.
4.7 Request against Usage
You may request against collection, usage, or disclosure of your personal data collection according to the laws, such as the request against direct marketing.
4.8 Request to File Grievance

You have the right to file grievance for Personal Data Protection Committee Office.

Any requests to exercise above rights must be done in writing or through electronic means provided by the Company. The Company shall give its best efforts to resolve grievance within the reasonable period and without exceeding legal requirement.

Notably, there may be limitations regarding exercising certain requests. In such cases, the Company would inform you if it is not feasible to complete your request. The limitations are in accordance to what Personal Data Protection Act 2019 stipulated.

To exercise the mentioned request, the Company reserves the rights to charge any relevant and necessary fees for actions relating to personal data as requested.

In addition, the Company shall collect your personal information in secure system and use the collected information per objectives in accordance with Article 1, including respond to your requests as the data subject with legal requirements regarding your information is protected.

5. Connection to other websites and application
Website and application may have connections to website and applications of the Company in the group, or with external owners. These websites and applications may not be under the Company’s control, and the website and application’s Privacy Notice would no cover aforementioned websites and applications. If you press such connecting icons or links, you must study the details on use of collected information and personal data protection of the given websites and applications.
6. Changes in Privacy Notice
To ensure alignment with Personal Data Protection Act 2019, this Privacy Notice may be subjected to change at times. The Company shall publish the most recent version on the website and application.
7. Information of Data Protection Officer

Should there be any grievance regarding personal data, please contact the Data Protection Officer at this channel.

Data Protection Officer (DPO) No.313, C.P. Tower, 24th Floor, Silom Road, Khwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500

Email Address: privacy@cpall.co.th

24 Shopping Co., Ltd. 58/28 Moo 2, The Tara Building, 12th – 12A Floor, Chaengwattana Road, Tumbol Bangtalad, Aumphur Pak Kret, Nonthaburi 11120

Hot Line: 02-780-7666 (available 24 hours)

If you perceived that your personal data processing is not being conducted in accordance with the Personal Data Protection Act 2019, you have the right to put in request to Personal Data Protection Committee Office.

This privacy notice is effective on the same date with the Personal Data Protection Act 2019, since 1th June 2022 onwards.