ขอใบกำกับภาษี


• วิธีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 1. กรุณาส่งอีเมลถึง Customercare@24Shopping.co.th
 2. Subject (ชื่ออีเมล) : ขอใบกำกับภาษี
 3. รายละเอียด 
  1. เลขที่ออเดอร์
  2. ออกในนาม : ออกในนามบริษัท หรือ ออกในนามบุคคล
  3. หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  4. สาขาที่ (สำหรับออกในนามบริษัท)
  5. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
  6. ให้จัดส่งถึงคุณ
  7. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ
  8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
หมายเหตุ

- ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ออกได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
- กรณีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหาย ท่านต้องแจ้งความ โดยใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน และส่งใบแจ้งความตัวจริงกลับมาให้ทาง ShopAt24.com เท่านั้น
เงื่อนไขที่แจ้งความ มีดังนี้  "เอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ของ หมายเลขการซื้อ___วันที่___จำนวนเงินรวม___บาท ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่"
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตัวจริงกลับมาให้ทาง ShopAt24.com เท่านั้น
- กรณีที่ท่านให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้ว และต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นภายหลัง ทางเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้
- กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับท่านได้
- หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ