การคืนวัตถุมงคลและคืนเงิน

การตรวจรับวัตถุมงคล
1. ในกรณีรับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ กรณีรับสินค้าที่บ้าน (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบปัญหากรุณาแจ้งภายใน 7 วัน ยึดตามวันที่ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)​
2.เมื่อได้รับสินค้า กรุณาถ่าย Clip VDO แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ตอนเริ่มแกะกล่องสินค้า

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  • กรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบ
  • หรือสินค้าเสียหาย
*หากไม่มี VDO ทางเราขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
1. ในกรณีรับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ กรณีรับสินค้าที่บ้าน (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบปัญหากรุณาแจ้งภายใน 7 วัน ยึดตามวันที่ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)​
2.เมื่อได้รับสินค้า กรุณาถ่าย Clip VDO แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ตอนเริ่มแกะกล่องสินค้า

เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  • กรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบ
  • หรือสินค้าเสียหาย
*หากไม่มี VDO ทางเราขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเปลี่ยน คืนวัตถุมงคล


1. ลูกค้าตรวจสอบเช็ควัตถุมงคลพร้อมพนักงานทุกครั้ง หากวัตถุมงคลชำรุดหรือผิดสเป็ค สามารถคืนได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาที่ท่านรับวัตถุมงคลหรือ สาขาที่ท่านสะดวก เพื่อแจ้งรายการวัตถุมงคลที่จะเปลี่ยน หรือ คืน รวมทั้งชื่อ-รหัสสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ท่านนำวัตถุมงคลไปคืน
2. ติดต่อ Call Center : 1371 กด 2 (24 ชั่วโมง) หรือ E-Mail: Customercare@24shopping.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันรับวัตถุมงคล (ยึดตามวันที่ ใบส่งวัตถุมงคล/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
3. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ
4. รอรับวัตถุมงคลรายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ รายการใหม่ภายใน 30 วันทำการ

กรณีขอเปลี่ยนวัตถุมงคล

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวัตถุมงคล เฉพาะวัตถุมงคลรายการเดียวกันและชนิดเดียวกันเท่านั้น
2. การรับประกันของวัตถุมงคลแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันวัตถุมงคลที่ต้องการเช่าบูชาก่อนทำการเช่าบูชา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนเงินหรือเปลี่ยนวัตถุมงคล ด้วยเหตุผลอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพวัตถุมงคลหรือวัตถุมงคลชำรุด
4. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนวัตถุมงคลภายใน 7 วัน นับจากวันรับวัตถุมงคล (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน)

นโยบายการคืนเงิน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าวัตถุมงคลให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งวัตถุมงคลตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าวัตถุมงคล มีรายละเอียดดังนี้
กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก วัตถุมงคลแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง ระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรณีชำระด้วยเงินสด, QR Code และ Internet banking จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
2. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
3. ชำระผ่านบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
4. กรณีชำระผ่าน Truemoney wallet
     4.1 Truemoney wallet : ผ่านร้าน 7-11 จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
     4.2 Truemoney wallet : ผ่านเว็บไซต์ จะได้รับการคืนเงินเข้าTruemoney wallet ภายใน 14 วันทำการ
5. กรณีชำระผ่าน Line pay
     5.1 Line pay : E-Wallet เงินสด จะได้รับการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ
     5.2 Line pay : ชำระผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1. ลูกค้าตรวจสอบเช็ควัตถุมงคลพร้อมพนักงานทุกครั้ง หากวัตถุมงคลชำรุดหรือผิดสเป็ค สามารถคืนได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาที่ท่านรับวัตถุมงคลหรือ สาขาที่ท่านสะดวก เพื่อแจ้งรายการวัตถุมงคลที่จะเปลี่ยน หรือ คืน รวมทั้งชื่อ-รหัสสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ท่านนำวัตถุมงคลไปคืน
2. ติดต่อ Call Center : 1371 กด 2 (24 ชั่วโมง) หรือ E-Mail: Customercare@24shopping.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันรับวัตถุมงคล (ยึดตามวันที่ ใบส่งวัตถุมงคล/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
3. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ
4. รอรับวัตถุมงคลรายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ รายการใหม่ภายใน 30 วันทำการ

กรณีขอเปลี่ยนวัตถุมงคล

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวัตถุมงคล เฉพาะวัตถุมงคลรายการเดียวกันและชนิดเดียวกันเท่านั้น
2. การรับประกันของวัตถุมงคลแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันวัตถุมงคลที่ต้องการเช่าบูชาก่อนทำการเช่าบูชา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนเงินหรือเปลี่ยนวัตถุมงคล ด้วยเหตุผลอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพวัตถุมงคลหรือวัตถุมงคลชำรุด
4. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนวัตถุมงคลภายใน 7 วัน นับจากวันรับวัตถุมงคล (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน)

นโยบายการคืนเงิน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าวัตถุมงคลให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งวัตถุมงคลตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าวัตถุมงคล มีรายละเอียดดังนี้
กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก วัตถุมงคลแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง ระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรณีชำระด้วยเงินสด, QR Code และ Internet banking จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
2. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
3. ชำระผ่านบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
4. กรณีชำระผ่าน Truemoney wallet
     4.1 Truemoney wallet : ผ่านร้าน 7-11 จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
     4.2 Truemoney wallet : ผ่านเว็บไซต์ จะได้รับการคืนเงินเข้าTruemoney wallet ภายใน 14 วันทำการ
5. กรณีชำระผ่าน Line pay
     5.1 Line pay : E-Wallet เงินสด จะได้รับการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ
     5.2 Line pay : ชำระผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า