การคืนวัตถุมงคลและคืนเงิน

วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเปลี่ยน คืนวัตถุมงคล


1. ลูกค้าตรวจสอบเช็ควัตถุมงคลพร้อมพนักงานทุกครั้ง หากวัตถุมงคลชำรุดหรือผิดสเป็ค สามารถคืนได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาที่ท่านรับวัตถุมงคลหรือ สาขาที่ท่านสะดวก เพื่อแจ้งรายการวัตถุมงคลที่จะเปลี่ยน หรือ คืน รวมทั้งชื่อ-รหัสสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ท่านนำวัตถุมงคลไปคืน
2. ติดต่อ Call Center : 02-711-7666 (24 ชั่วโมง) หรือ E-Mail: Customercare@24shopping.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันรับวัตถุมงคล (ยึดตามวันที่ ใบส่งวัตถุมงคล/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
3. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ
4. รอรับวัตถุมงคลรายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ รายการใหม่ภายใน 30 วันทำการ

กรณีขอเปลี่ยนวัตถุมงคล
 • สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยวัตถุมงคลที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม
 • กรณีวัตถุมงคลที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม
นโยบายการคืนเงิน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าวัตถุมงคลให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งวัตถุมงคลตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าวัตถุมงคล มีรายละเอียดดังนี้
  กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก วัตถุมงคลแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง
  1. กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
  2. กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
  3. กรณีบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า